Hejnum-Bäl Fiber Ekonomisk Förening

Konstituerande stämma 2010-04-14 i Hejnum Bygdegård

Närvarande: Kaj Liljegren, Petter Stiernstedt, Jan Jacobsson, Gunnar Eklund, Stig Hjellström, Lennart Persson, Torsten Karlsson, Kent Carlsson, Åsa Johansson, Lennart Johansson, Torbjörn Holmstedt, Evert Nilsson, Elvir Gustafsson, Rune Pettersson, Per Björngård, M-B Malmquist, Astrid Torndahl, Bo Torndahl, Astrid Lundberg, Maivor Wahnström, Peder Wahnström, Karl-Evert Söderström, GunBritt Boberg, Siv Andersson, Jens Nilsson, Birgitta Olofsson, Lennart Almqvist, Göran Lundin, Susanne Pettersson, Pär Andersson, Kjell Nilsson, Carl Henrik Eliasson, Karl-Johan Edeus, Åsa Unsgaard, Rune Thomsson, Arne Nyroth, Eva Pettersson, Peter Pettersson, Heidi Boberg samt Lisa Lundberg.

1. Kaj Liljegren, ordförande i interimsstyrelsen, öppnade mötet.

2. Till ordförande för stämman valdes Eva Pettersson och till protokollförare valdes Lisa Lundberg.

3. Röstlängden fastställdes genom deltagarförteckning över samtliga närvarande.

4. Till justeringsmän valdes Petter Stiernstedt och Pär Andersson.

5. Kallelse till stämman godkändes.

6. Dagordningen fastställdes.

7. Stämman beslutade att bilda Hejnum-Bäl Fiber Ekonomisk Förening.

8. Förslag till stadgar lästes upp i sin helhet. Stämman beslutade att anta de föreslagna stadgarna utan ändring.

9. Antalet styrelseledamöter bestämdes till sju stycken.

10. Till ordförande på ett år valdes Kaj Liljegren.

11. Följande tre valdes till ledamöter i styrelsen på två år: Lennart Persson, Petter Stiernstedt och Lisa Lundberg. Följande tre valdes till ledamöter i styrelsen på ett år: Jan Jacobsson, Arne Nyroth och Pär Andersson.

12. Till revisorer valdes Kent Carlsson och Susanne Pettersson. Till revisorssuppleant valdes Rune Pettersson.

13. Stämman beslutade att totalt 10 000 kr per år skall utgå i arvode till styrelseledamöterna och revisorerna. Styrelsen beslutar hur arvodet skall fördelas.

14. Årsavgiften bestämdes till 200 kr per år. Stämman beslutade att årsavgiften skall börja gälla från 2011 och framåt, då medlemmarna under 2010 redan betalar medlemsinsats om 200 kr.

15. Till valberedning valdes Birgitta Stiernstedt, Åsa Johansson och Stig Hjellström, med Birgitta Stiernstedt som sammankallande.

16. Till ansvarig för hemsidan valdes Astrid Lundberg. Åsa Johansson fick i uppdrag att öppna ett bankgiro åt föreningen.

17. Stämman avslutades.